O zbrodniach przeciwko migrantom na granicy z Białorusią

W ocenie Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze działania polskich służb państwowych prowadzone przeciwko migrantom pochodzącym spoza Europy, którzy znajdują się na pograniczu z Białorusią, są nieludzkie. Działania te plamią mundur polski i są niegodne państwa polskiego.

Wyrzucanie z terytorium Polski migrantów, którzy chcą wnioskować o ochronę międzynarodową, jest rażącym naruszeniem prawa (w szczególności: Konstytucji, Konwencji genewskiej o statusie uchodźców i prawa Unii Europejskiej).

Migranci są często wyrzucani z terytorium Polski przez zieloną granicę i Straż Graniczna nie udziela informacji o ich losie, wskutek wyrzucenia na Białoruś są często narażeni na tułaczkę w nieludzkich warunkach (służby białoruskie biją ich, uniemożliwiają im wyjście z lasu), na ciężkie cierpienia, na poważny uszczerbek na zdrowiu. Odnotowano już kilka poronień będących bezpośrednim skutkiem działań Straży Granicznej i kilkadziesiąt zgonów.

W ocenie Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze osoby, które wyrzucają migrantów z terytorium Polski w taki sposób lub zlecają takie działania lub nimi kierują, popełniają zbrodnię przeciwko ludzkości z art. 118a § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2 pkt 3 i 6 kodeksu karnego oraz art. 7 ust. 1 pkt (b), (g) i (i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego (poszczególne punkty mają tu zastosowanie w zależności od konkretnej sytuacji). Osoby, które publicznie pochwalają takie działania, na przykład świadomie uczestnicząc w wydarzeniach pod hasłem „Murem za polskim mundurem”, w ocenie naszego stowarzyszenia dopuszczają się przestępstwa z art. 255 § 3 kodeksu karnego (pochwalanie zbrodni).

Apelujemy o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich osób, które dopuściły się tych ohydnych czynów, od najwyższych władz politycznych aż po zwykłych funkcjonariuszy, którzy są wykonawcami zbrodni. Władze, do których kierujemy ten apel, to Zgromadzenie Narodowe, właściwe w przypadku przestępstw popełnionych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, prokuratura polska oraz prokuratura przy Międzynarodowym Trybunale Karnym.

— uchwałę o tej treści przyjął Zarząd Obserwatorium Wyborczego dziś, 28 listopada 2022 r.