Pilnuję swego prawa do głosowania

Przed wyborami upewniam się, że jestem w spisie wyborców. W Polsce wystarczy zameldowanie na pobyt stały (zameldowanie na pobyt czasowy nie wystarczy); za granicą zawsze trzeba się zapisać – zobacz niżej. Głosowanie korespondencyjne nie jest dla wszystkich.

Aby głosować poza miejscem stałego zameldowania, mogę:

  1. Dopisać się do spisu wyborców w kraju w miejscu chwilowego pobytu. Robię to:
  • osobiście w urzędzie gminy (w Warszawie: urząd dzielnicy) miejsca, w którym będę głosować lub
  • elektronicznie przez ePUAP.

    Termin: najpóźniej we wtorek na pięć dni przed wyborami, do zamknięcia urzędu gminy. Uwaga: dokładnie ten sam termin dotyczy również wniosku przez ePUAP.
  1. Otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym mogę głosować w dowolnym lokalu wyborczym (nawet zagranicznym). Zaświadczenie dostanę w urzędzie gminy (w Warszawie: urząd dzielnicy), w którym jestem w spisie wyborców. Termin: dowolny, ale w dniach i godzinach pracy urzędu (w praktyce: najpóźniej w piątek przed wyborami).

Jeśli jestem niepełnosprawny w stopniu co najmniej umiarkowanym lub mam ukończone 60 lat, mam do wyboru jeszcze dwa ułatwienia do głosowania w Polsce (za granicą tych ułatwień nie ma):

  1. Mogę głosować korespondencyjnie (pocztą). Zgłaszam taki zamiar komisarzowi wyborczemu ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (w tym ePUAP – najlepiej). W zgłoszeniu podaję swoje nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL; oświadczam, że jestem wpisany do rejestru wyborców w danej gminie (podaję, która to gmina, w Warszawie dzielnica), piszę, że chodzi o wybory do Sejmu i Senatu, wskazuję adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Termin: zgłoszenie najpóźniej 15 dni przed wyborami.
  2. Mogę głosować przez pełnomocnika, który musi być wyborcą w tej samej gminie. Jeden pełnomocnik może otrzymać łącznie tylko 2 pełnomocnictwa, w tym tylko 1 od osoby niespokrewnionej. Pełnomocnictwa udzielam osobiście w urzędzie gminy. Termin: najpóźniej w piątek, na 9 dni przed głosowaniem.

Za granicą muszę mieć ważny polski paszport (w krajach, do których obywatele polscy mogą legalnie jeździć bez paszportu, wystarczy polski dowód osobisty). Jeśli głosuję z zaświadczeniem o prawie do głosowania, to nie ma dodatkowych wymogów. Bez zaświadczenia: muszę ponadto się wcześniej wpisać do spisu wyborców we właściwym konsulacie. Robię to wypełniając formularz internetowy udostępniony przez konsulat lub telefonicznie. Można się też wpisać pisemnie, telegraficznie, telefaksem, lub mailem podając nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania do rejestru wyborców (w praktyce: miejsce stałego zameldowania). Termin: trzy dni przed wyborami, czyli czwartek, w godzinach pracy konsulatu lub ambasady.

W przypadkach nietypowych lub w razie trudności prosimy o kontakt: info@ow.org.pl

Ten tekst w PDF (do druku): (do zrobienia)